(ważna od 01.07.2022 r.)

Spis treści

I. Wstęp – dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak przetwarzamy Państwa dane
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
VIII. Przechowywanie danych
IX. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych
X. Przetwarzanie danych poza EOG
XI. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
XII. Zmiany w Polityce
XIII. Cenniki 

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez AUTO-BLAK sp. z o.o., AUTO-BLAK Marcin Kozyra („AUTO-BLAK”, „my”, „nam”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez AUTO-BLAK poprzez strony internetowe, których wydawcą i administratorem jest AUTO-BLAK („Użytkownicy”), chyba że poszczególny serwis internetowy  (np. sklep on-line) posiada dedykowaną politykę prywatności.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: np. subskrypcji newsletter’a, formularzy, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez AUTO-BLAK znajdują się także w dokumentacji kontraktowej lub klauzulach informacyjnych przekazywanych naszym klientom w związku z korzystaniem z usług serwisowych, wzięciem udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, korzystaniem z naszych samochodów.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce Cookies. 

Administrator – dane kontaktowe AUTO-BLAK:

AUTO-BLAK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Farbiarska 25A, 02-862 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000083336, NIP 1230950444, REGON 017424391 (AUTO-BLAK)

Oraz 

AUTO-BLAK Marcin Kozyra ul. Modlińska 146, 03-170 Warszawa, NIP:  5251758783, REGON: 012672753

Strona: https://auto-blak.pl/ 

E-mail: serwis@auto-blak.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych AUTO-BLAK:

E-mail: rodo@auto-blak.pl

Adres: AUTO-BLAK Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25A, 02-862 Warszawa

AUTO-BLAK Marcin Kozyra ul. Modlińska 146, 03-170 Warszawa

Więcej informacji dotyczących współadministrowania danych osobowymi Użytkowników znajdują się w punkcie IX poniżej.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności AUTO-BLAK opiera się na następujących przepisach:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

III. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy
na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.

Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

AUTO-BLAK realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych (patrz punkt VII poniżej),

Prawo do informacji jak AUTO-BLAK przetwarza ich dane osobowe

Dostępu do danych: otrzymania od AUTO-BLAK potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez AUTO-BLAK oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 RODO.

Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Państwa sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od AUTO-BLAK). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Państwa sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach).

Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach osoba ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji).

Usunięcia danych osobowych przez AUTO-BLAK („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Państwa danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.

Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.

Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: rodo@auto-blak.pl, lub pisemnie na adres AUTO-BLAK Sp. z o.o. ul. Farbiarska 25A, 02-862 Warszawa oraz AUTO-BLAK Marcin Kozyra ul. Modlińska 146, 03-170 Warszawa

 oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres: rodo@auto-blak.pl).

W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII .

Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Państwa poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których Państwo zrezygnowali cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do AUTO-BLAK swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

W celu prowadzenia kampanii reklamy personalizowanej, AUTO-BLAK przetwarza określone informacje dotyczące aktywności online użytkowników na niniejszej stronie internetowej. Informacje te obejmują identyfikatory online (cookie ID), informacje o wyświetleniach poszczególnych stron lub podstron serwisu, a także znaczniki czasu (timestamps) oraz techniczne informacje o urządzeniu i wyszukiwarce. AUTO-BLAK zleca swojemu podwykonawcy, dostawcy technologii reklamowej, prowadzenie kampanii reklamowych i personalizację reklam dla użytkowników w oparciu o powyższe informacje. W zakresie w jakim te informacje stanowią “dane osobowe” w rozumieniu RODO,  AUTO-BLAK jest administratorem, a podwykonawca podmiotem przetwarzającym. 

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

AUTO-BLAK podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa,  analizę ryzyka.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Państwa danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik lub współpracownik AUTO-BLAK mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podają Państwo na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Jak przetwarzamy Państwa dane

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

AUTO-BLAK przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, AUTO-BLAK każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne oraz różne cele, w których możemy wykorzystywać dane osobowe (może być tak, że w ramach jednego procesu przetwarzania danych, dane Użytkownik będą przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych):

Zgoda jako podstawa prawna – Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (w obu przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit a RODO)

W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także  w punkcie  VII poniżej.

Zgoda stanowi podstawę prawną m.in. kiedy:

– Użytkownicy zostawiają nam dobrowolnie swoje dane i kierują do nas zapytanie o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z naszym Centrum Informacji lub naszymi konsultantami,

– proszą o przesłanie konfiguracji samochodów,

– wyrażają dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług firmy AUTO-BLAK oraz innych powiązanych z firmą akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania firmą, produktami i usługami firmy AUTO-BLAK,

– biorą udział w badaniu zadowolenia obsługi zapytania przez nasze Centrum Informacji,

– biorą udział w konkursach.

Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Podstawa prawna w postaci umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy ma zastosowanie m.in. kiedy:

– realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe);

Prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem przypadków, gdy Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami) (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających m.in. na:

– obsłudze zapytań innych niż dot. informacji marketingowych,

– badaniu jakości obsługi w ramach prowadzonej działalności,

– wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Państwa zapytania przez nasze Centrum Informacji (chyba, że kontaktujesz się z nami telefonicznie, wówczas prosimy o Państwa zgodę)

– audytowaniu i raportowaniu wewnętrznym,

– zapewnieniu, iż produkty lub usługi firmy AUTO-BLAK dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami.

– realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

– realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług firmy AUTO-BLAK, dokonywać  lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze.

– w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, AUTO-BLAK może przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne.

– realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę.

– zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi klientów firmy AUTO-BLAK, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralną bazę klientów, w tym klientów potencjalnych.

Jeżeli Użytkownik  kontaktuje się z AUTO-BLAK jako pracownik klientów korporacyjnych w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z produktów lub usług firmy AUTO-BLAK, zainteresowania ofertą dla klientów korporacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być także ochrona żywotnych interesów osoby (podstawa z art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe więcej informacji podajemy w Polityce cookies .

Sposób zbierania danych

AUTO-BLAK zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią lub Biurem Obsługi Klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z AUTO-BLAK oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies  (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Jakie dane możemy przetwarzać i skąd je mamy?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami, a także celu dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy z naszym Biurem Obsługi Klienta, możemy wykorzystać także dane na Państwa temat wcześniej zebrane przez AUTO-BLAK w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne (tylko jeśli wyrażą Państwo zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Państwa zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do AUTO-BLAK (także w ramach serwisów społecznościowych) lub na później w kontakcie z Biurem Obsługi Klienta AUTO-BLAK, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane dot. floty samochodowej, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z naszym Biurem Obsługi Klienta AUTO-BLAK, dane związane z korzystaniem z chatów.

W ramach korzystania z serwisów internetowych AUTO-BLAK podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko (w niektórych przypadkach), numer telefonu; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane np. adres e-mail).

W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, Użytkownik zgadza się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika. Dotyczy to również komunikowania się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się), zamieszczonego bezpośrednio na naszych stronach. Danymi są na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które Użytkownik chce udostępnić.

Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z naszym Centrum Informacji telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu w Biurze Obsługi Klienta.

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii (np. tagów, pixeli). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

W ramach korzystania z naszych stron internetowych, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Państwa. Jeśli jako Użytkownik są już Państwo także naszym klientem lub znajdują się w naszej centralnej bazie jako potencjalny klient. W przypadku podmiotów gospodarczych dane  mogą pochodzić w publicznie dostępnych rejestrów, a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.

Prywatność dzieci

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym AUTO-BLAK nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w  ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług firmy AUTO-BLAK, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Państwa zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Państwa swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia check-boxów.

W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, lub wizytę serwisową, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując Centrum Informacji o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Państwa zgody).

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów firmy AUTO-BLAK wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody umieszczonego na stronie internetowej bądź poprzez bezpośredni kontakt z AUTO-BLAK (dane kontaktowe w punkcie  I).

W innych przypadkach pozyskanych przez AUTO-BLAK zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Państwa zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie zarządzania  zgodą  na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

VIII. Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.

W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) lub do czasu jej cofnięcia.

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Poniżej wskazujemy przyjęte dla wskazanych procesów podstawowe okresy retencji:

Zapytanie o ofertę, Umówienie wizyty  serwisowej

Przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania o ofertę, wizytę serwisową, nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli stracą Państwo zainteresowanie ofertą, wizytą serwisową i nie dojdzie do ich realizacji, bądź wcześniej jeśli cofną Państwo zgodę.  Jeśli zrealizują Państwo wizytę serwisową, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających.

Zgłoszenie prośby o kontakt

okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy jeśli zrezygnują Państwo z rozmowy,  stracą zainteresowanie ofertą, bądź wcześniej jeśli cofną Państwo zgodę; w przypadku reklamacji lub gwarancji– przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń).

Marketing przyszły (zgody dodatkowe)

przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Państwem, a jeśli cofną Państwo zgodę to do momentu cofnięcia zgody 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Przez czas trwania umowy

Pozostałe cele oparte na uzasadnionym interesie

Przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu,  w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

IX. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych

Współadministrowanie

Informujemy, iż w zakresie celów wspólnych firma AUTO-BLAK sp. z o.o. i AUTO-BLAK Marcin Kozyra realizowanych w ramach wspólnych procesów lub w ramach wspólnej infrastruktury,  w tym w zakresie obsługi zapytań o zapytań o ofertę, wizytę serwisową, realizacji usług serwisowych, sprzedaży akcesoriów i części, obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń, rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego sieci dealerskiej, obsługi klienta, prowadzenia bazy klientów, kontroli jakości obsługi klienta, Państwa Dane będą przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez AUTO-BLAK sp. z o.o. i AUTO-BLAK Marcin Kozyra .

Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem AUTO-BLAK sp. z o.o. i AUTO-BLAK Marcin Kozyra  jest sprzedaż produktów i usług firmy AUTO-BLAK. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z AUTO-BLAK.

W zakresie w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla AUTO-BLAK sp. z o.o. i AUTO-BLAK Marcin Kozyra , informujemy, iż tym zakresie będą współadministratorami danych. W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać do AUTO-BLAK bezpośrednio.

Odbiorcy danych

W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione innych administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności w związku ze świadczeniem usług IT, lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń; AUTO-BLAK w związku z realizacją umowy, korzystaniem z usług, realizacją własnych celów w związku z oferowaniem przez podmiot ofert ubezpieczenia.

Możemy udostępnić Państwa dane także innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi –  świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji,  audytorom, profesjonalnym doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe)  i sądom.

W zakresie celu marketingowego na przyszłość  odbiorcami Państwa danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być podmioty działające także na zlecenie i w imieniu AUTO-BLAK .

W zakresie przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału AUTO-BLAK albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

X. Przetwarzanie danych poza EOG 

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD.

XI. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych marki, AUTO-BLAK gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies.

XII. Zmiany w Polityce

AUTO-BLAK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach AUTO-BLAK będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.

POBIERZ formularz cofnięcia zgód